Les lectures de B2.2 s’anunciaran a classe

EOI Lleida