Devolució de taxes i preus públics


Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d'octubre, pels cursos extensius i intensius del primer quadrimestre i fins el 15 de febrer pels cursos intensius del segon quadrimestre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

La renúncia a la matrícula amb devolució de taxes suposa l'anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part ·e l'alumne.

Podeu tramitar la devolució en línia mitjançant aquest aplicatiu de devolució (és preferible) o bé presencialment omplint aquest imprès i lliurant-lo a secretaria: sol.licitud de devolució

Accés a l'aplicatiu

Sol·licitud de devolució