Informació curs 2022-23


Informació sobre el curs 2022-23
 
 • Dates i calendari escolar

Inici de classes

22 de setembre pels grups de dimarts i dijous i grups dels cursos intensius i 26 de setembre pels grups que tenen classe els dilluns i dimecres.
Els grups semipresencials i flexibilitzats, segons el vostre dia de classe a partir del 22 de setembre.

Fi de classes

Les classes s'acaben a finals de maig. Els vostres professors us n'informaran.

Dies de lliure disposició

Lleida: 31 d'octubre, 5 de desembre, 20 de febrer i 2 de maig
CPD de Balaguer: 31 d'octubre, 5 de desembre
CPD Les Borges: 29 de setembre i 2 de maig
CPD de Tremp: 29 de setembre, 21 de febrer i 2 de maig
CPD Vielha: 2 i 11 de maig

Festes locals

Lleida: 29 setembre i 11 maig
Balaguer: 9 de novembre

Vacances

Nadal: del 22 desembre al 6 de gener (inclosos)
Setmana Santa: de 3 d'abril al 10 d'abril (inclosos)

Sessió informativa pares/mares/tutors d’alumnat menor d’edat

El 10 d'octubre a les 19.00 hores a la sala d'actes

Sessió informativa Borses de viatge EOI

S'anunciarà la data, probablement al novembre


Protocol COVID 19

S'anunciarà si escau


 • Assistència a classe

L'assistència a classe és obligatòria.

Els pares/tutors dels alumnes menors de 18 anys han de justificar al professor/a corresponent totes les absències i retards reiterats dels seus fills cada vegada que s'absentin o abans que s'acabi el mes. Si no es justifiquen les absències, el professor i/o l’escola, es posarà en contacte amb els pares/tutors legals.

A la secció ‘Tràmits en línia"del web eoilleida.cat es pot descarregar l'imprès per la justificació d’absències.

D’acord amb el document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes, en el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. Aquest 35% equival a 20 classes dels grups estàndard i 10 dels grups semipresencials i flexibilitzats i s'entén que, en el cas dels menors, compten tant les justificades com les injustificades. Per tant l’alumnat que falti a més de 20 o 10 classes respectivament haurà de fer una prova final per a ser avaluat.


En el moment de la matrícula o a classe es facilitarà als menors un FULL D’AUTORITZACIÓ PER NO ROMANDRE AL CENTRE EN CAS D’ABSÈNCIA PER FORÇA MAJOR DEL PROFESSOR/A, que els pares o representant legal ompliran. Si el centre no disposa de l’autorització, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca del centre en cas d’absència del professor/a. L’alumne/a signarà l’hora d’entrada i sortida de la biblioteca a la graella de signatures que li facilitarà la bibliotecària. Als CPD de Balaguer i Tremp el/la menor sense autorització de sortida haurà de romandre a l'aula de l'altre professor/a.

És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet. Es pot consultar el nombre i dates d’absències mitjançant el web de l’escola.

Altres autoritzacions importants que caldrà omplir són la d'ús d'imatge/veu/material que publica, la de serveis i recursos digitals a Internet.

 • Canvi d'horari

Els alumnes no poden canviar d’horari ni anar a un altre horari del seu professor/a per assegurar la traçabilitat COVID. El que podran fer és sol·licitar a secretaria, mitjançant un imprès, una permuta d’horari. Quan la permuta sigui possible en seran informats mitjançant un correu electrònic. Qualsevol modificació de l’horari dels alumnes ha de ser canalitzada a través de secretaria.

La secretaria farà aleshores els canvis necessaris a les llistes i n’informarà els professors afectats.

 • Renúncia de matrícula

L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la sol·licitud de renúncia a la matrícula. La data límit és el 31 d’octubre per als cursos intensius del primer quadrimestre i el 30 de novembre pels extensius. El 28 de febrer és la data límit per renunciar als cursos intensius del segon quadrimestre. En cas de renúncia dins d’aquest termini, no es comptabilitza el curs a efectes acadèmics i l’alumne manté el mateix nombre de convocatòries.

La renúncia no suposa la devolució de l’import de la matrícula. La persona que renuncia a la matrícula perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat però manté l’oficialitat pel curs següent. Amb posterioritat al termini de renúncia, si un alumne/a abandona el curs, aquest es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà la consideració de ‘no presentat’ en la qualificació final. Només es pot fer una renúncia per curs.

A la secció ‘Tràmits en linia’ del web eoilleida.cat es pot sol·licitar la renúncia de la matrícula.

 • Delegat/da i sotsdelegat/da
Seran els representants de la classe i serà convenient, i no obligatori, que tinguin els telèfons de tots els companys de classe.
 • Avaluació

La informació sobre el sistema d’avaluació de l’idioma i nivell que feu us l'explicarà el vostre professor/a el primer dia de classe i després la trobareu al tauler d’anuncis de la vostra aula. També estarà a la vostra disposició a l'aula virtual i a la biblioteca de l’escola dins les programacions de cada idioma.

Pel que fa els exàmens finals, aquests poden no coincidir amb el dia i hora de classe habituals.

Consulteu el calendari de proves de certificat B1, B2.2 C1 i C2. El calendari de proves finals dels altres cursos s'anunciarà a partir de febrer.

 • Resultats

La publicació de resultats pel curs 2022-23 és el dia 26 de juny de 2023. El dia d'atenció a l'alumnat s'anunciarà oportunament.

 • Reclamació a les notes
Es podran presentar per escrit adreçades a la directora. El termini de presentació pel curs 2022-23 és fins les 12.00 del dia 29 de juny de 2023. La resolució de les possibles reclamacions es regirà segons l'article 14 de l'ordre EDU/34/2009 de 30 de gener.
 • Permanència en els estudis

Dins de cada nivell bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne que accedeix directament a A2 o a B2.2 el pot cursar un màxim de dues vegades. Per cursar per tercera vegada A1 o B2.1 , l'alumne haurà de sol·licitar-ho a la direcció que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud.

En casos excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell. Una convocatòria addicional es podrà sol·licitar en qualsevol moment a partir del dia de la publicació de resultats al juny. Les respostes es donaran per correu electrònic o telefònicament.

 • Carnet de la biblioteca

El carnet inclou un codi de barres i una fotografia de l’alumne/a. Aquest carnet és necessari per a accedir a la biblioteca de l’escola, i agafar en préstec documents del seu fons. La biblioteca obrirà ( informació pendent)

El carnet de la biblioteca s’ha de sol·licitar a través del lloc Web de l’escola en aquest enllaç (anunciarem la data)

Passos a seguir per obtenir el carnet de la biblioteca:

 • Haver realitzat el pagament corresponent a l’accés a la plataforma digital i als materials didàctics
 • Omplir el formulari de sol·licitud.
 • Adjuntar una foto a color mida carnet. (Podreu escanejar-la a la biblioteca, si us convé)

Quan el carnet estigui a punt es rebrà un correu de confirmació i es podrà recollir a consergeria. Els alumnes que van tramitar la sol·licitud el curs passat i no van recollir-lo poden passar per consergeria.

Els telèfons mòbils no poden sonar dins l’aula

L’alumnat podrà, però, utilitzar-los per l'aprenentatge de l'idioma.

Visiteu regularment la web de l'escola

Per mantenir-vos informats. L’escola només es responsabilitza de la informació que està per escrit.