Matrícula d'actualització


Les persones que ja hagin superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.

  • La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre a partir del dia 20 de setembre i s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. Pots omplir aquest formulari i nosaltres et contactarem.
  • La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar anualment.
  • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. A l’expedient de l’alumne es fa constar la qualificació “No Qualificat/ada”.
  • Aquesta matrícula dóna dret a l’expedició d’una certificació d’actualització de coneixements al centre on estiguin matriculats.
  • El preu d’aquesta matrícula és el mateix que el del curs ordinari corresponent  sense penalització per repetició.
  • Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.