Cursos especials


Cursos de llengua instrumental

Els cursos de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins al nivell C1 de l'escola oficial d’idiomes al marge dels programes oficials. Són cursos impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.


Cursos de preparació per a les proves lliures

Els cursos de preparació per a les proves lliures són cursos per a familiaritzar-se i aprendre a desenvolupar estratègies per preparar les proves del certificat de Nivell Intermedi o Avançat de les EOI per a candidats lliures.


Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.


Cursos d'estiu

Durant el mes de juliol l'EOI de Lleida organitza cursos intensius d’estiu de diversos idiomes amb una durada de 40 o 60 hores. Són cursos de 4 hores diàries, en sessions de matí, de 9.30 a 13.30h.

Durant l’estiu també oferim cursos monogràfics.

Aquests cursos no són equivalents als cursos regulars que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

Els alumnes matriculats a aquests cursos tenen dret al servei de biblioteca de l’escola.

Matrícula


1r quadrimestre

Dates:
Del 18 de novembre al 10 de desembre

Horari:
De 9.30 a 20h, excepte el divendres de 9.30 a 13h.

2n quadrimestre

Dates:

Del 13 al 30 de gener

Horari:

De 9.30 a 20h, excepte divendres de 9.30 a 13h.

Cursos d'estiu

Dates:

Del 2 de maig al 27 de juny

Horari:

De 9.30 a 20 h, excepte divendres de 9.30 a 13 h

Dades per a la matrícula


Lloc

A la secretaria de l’EOI de Lleida.

Requisits

 

  • Cal tenir 16 anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 2020. 

Documentació

  • És imprescindible presentar la fotocòpia del DNI/NIE o passaport i una fotografia.
  • També cal l’acreditació del nivell de llengua.

Pagament

  • El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu a qualsevol terminal de Servicaixa o bé per Internet, a Línia Oberta de “La Caixa”.
  • No es retornarà l’import total o parcial de la matrícula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Certificació


En acabar el curs, l’EOI lliurarà un certificat, sempre que l’alumne/a hagi assistit al 80% de les classes.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.  

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent.

 
 

Oferta de cursos


No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.