Cursos especials


Cursos de llengua instrumental

Els cursos de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins al nivell C1 de l'escola oficial d’idiomes al marge dels programes oficials. Són cursos impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.


Cursos de preparació per a les proves lliures

Els cursos de preparació per a les proves lliures són cursos per a familiaritzar-se i aprendre a desenvolupar estratègies per preparar les proves del certificat de Nivell Intermedi o Avançat de les EOI per a candidats lliures.


Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.


Cursos d'estiu

Durant el mes de juliol l'EOI de Lleida organitza cursos intensius d’estiu de diversos idiomes amb una durada de 40 hores en sessions presencials de matí, de 9.30 a 13.30 h.

Aquests cursos no són equivalents als cursos regulars que tenen lloc al llarg d’un any acadèmic.

Els alumnes matriculats a aquests cursos tenen dret al servei de biblioteca de l’escola.

Matrícula


1r quadrimestre

Dates:

Del 3 al 14 d'octubre

Horari:

A la secretaria de l'escola, de 9.30 a 20 h, excepte el divendres, de 9.30 a 13 h.

2n quadrimestre

Dates:

Del 17 al 28 de gener

Horari:

Formulari on line o a la secretaria de l'escola, de 9.30 a 20 h, excepte divendres, de 9.30 a 13 h.

Cursos d'estiu

Dates:

Del 16 de maig al 29 de juny

Horari:

De 9.30 a 20 h de dilluns a dijous i divendres de 9.30 a 14h fins el dia 22 de juny.  Del 26 al 29 de juny només en horari de matí de 9.30 a 14h.

 

Informació sobre la matrícula dels cursos d'estiu


Lloc

A la secretaria de l’EOI de Lleida o en aquest link (disponible a partir del dia 16 de maig).

Requisits

  • Cal tenir 14 anys, com a mínim, o complir-los durant l’any 2023.

Documentació

  • És imprescindible presentar la fotocòpia del DNI/NIE o passaport i una fotografia.
  • També cal presentar un certificat que acrediti el nivell de llengua (excepte per matricular-se a primer de qualsevol idioma ). Si no el teniu, cal fer una prova d'anivellament per establir el vostre nivell de coneixements. 

Pagament

  • El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu a qualsevol terminal de Servicaixa o bé per Internet, a Línia Oberta de “La Caixa”.
  • No es retornarà l’import total o parcial de la matrícula en cas que l’alumne/a decideixi no assistir als cursos o retirar-se’n.

Preus públics segons l’Ordre ENS/169/2012, de 14 de juny

Per possibles bonificacions consulteu aquest enllaç

La matrícula es tancarà tan bon punt es cobreixin les places disponibles. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’arribada.

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Certificació


En acabar el curs, l’EOI lliurarà un certificat d'assistència, sempre que l’alumne/a hagi assistit al 80% de les classes.

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdits d’idiomes de lliure elecció.  

Aquests cursos estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent.

 
 

Oferta de cursos


Tots els cursos
Cursos 1r Quadrimestre
Cursos 2n Quadrimestre
Cursos d'estiu