L'Escola Oficial d'Idiomes

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida som un centre públic, no universitari,  d'ensenyament d'idiomes moderns, on impartim els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica d‘Educació (LOE) i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). Vam néixer l’any 1986 compartint edifici amb l'escola de primària Joan XXIII de Lleida, i des del 1995 disposem d'un edifici propi de nova construcció situat al barri de Pardinyes de Lleida.

Treballem per a formar persones, en sentit ampli i de manera integral perquè siguin competents en l’ús de la llengua objecte d’estudi i coneguin els trets culturals més característics dels països i pobles on es parla. Amb nosaltres podreu aprendre a comunicar-vos en alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià i rus.

Creiem que hem d'adaptar-nos a les necessitats i la manera de funcionar de la societat del nostre temps, utilitzant les metodologies i eines més actuals en el procés d’ensenyament/aprenentatge. És per això que un dels eixos principals de la nostra escola és la formació permanent del professorat i el personal d’administració i serveis (PAS), que reverteix directament  en la formació de l’alumnat.

Tot sota un mateix objectiu: fer que tots els alumnes gaudeixin aprenent idiomes i cultures.

Vine a l’EOI.   No t’ho perdis  No te lo pierdas  Do not miss it  Tu non puoi mancare  Ne le loupe pas  Verpass es nicht  Не пропустите لا تفوت الفرصة 


Aconseguir que l’alumne sigui competent en llengües, autònom i proactiu en el seu aprenentatge.


Mantenir obert l’esperit de descoberta de nous aprenentatges al llarg de la vida.


Fomentar l'enteniment amb pobles i individus de diferents cultures en una societat plural.


Aconseguir que l’alumne gaudeixi del seu aprenentatge d’idiomes i el valori com enriquiment personal.

Equip directiu


 

Judit Bòria

Directora

jboria@xtec.cat

jboria@eoilleida.cat

 

Maria Solé

Secretària

msole131@xtec.cat

msole131@eoilleida.cat

 

Neus Pascual

Cap d'estudis

npascua1@xtec.cat

npascua1@eoilleida.cat

 

Carmen Portolés

Cap d'estudis adjunt

mportole@xtec.cat

cportoles@eoilleida.cat

 

Marta Sibila

Coordinadora pedagògica

msibila@xtec.cat

msibila@eoilleida.cat

Jordi Màsich

Administrador

jmasich@xtec.cat

jmasich@eoilleida.cat


La nostra identitat

 • Som un centre públic, no universitari, d'ensenyament de règim especial.
 • L'escola es va obrir l'any 1986 a l'escola Joan XXIII i l'any 1995 es van inaugurar les instal·lacions actuals
 • Els idiomes que s'hi imparteixen són: alemany, anglès, àrab, català, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus.
 • Tenim una doble funció: docència i certificació. Les escoles oficials d’idiomes imparteixen ensenyaments d’idiomes i també gestionen les certificacions oficials acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.
 • Oferim nivells des d’A1 fins a C2.
 • La plantilla de professorat: 38,5 docents, dels quals són 22 d’anglès, 6 de francès, 4 d’alemany, 2 d’italià, 1,5  de català, 1,5 d’espanyol per a estrangers, 1 de rus i 0,5 d’àrab.
 • Comptem amb 1 administrativa, 4 auxiliars administratius i 3 subalterns
 • L'alumnat de l'escola és d'uns 2.600 alumnes oficials.
 • I d'uns 500 alumnes lliures.
 • Comptem a més amb uns 300 alumnes de cursos especials.
 • Composem 130 grups de classe dels quals són 72 d’anglès, 20 de francès, 13 d’alemany, 7 d’italià, 6 de català, 6 d’espanyol per a estrangers, 4 de rus i 2 d’àrab.

Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

MECR

cursos EOI

CERTIFICATS EOI

A1

1r

Certificat de nivell bàsic

A2

2n

B1

3r

(3r A i 3r B rus)

Certificat de nivell intermedi B1

B2.1

4t

4t

(CAT)

Certificat de nivell intermedi B2

B2.2

C1

C1

Certificat de nivell avançat C1

(alemany, anglès, català, francès i italià)

C2

C2

Certificat de nivell avançat C2
(català i anglès)


Marc legal

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:
 • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04/05/2006)
 • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig.
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial per a l’àmbit de Catalunya.

Equipament
i serveis

Com a reforç de les classes d'idiomes, els alumnes poden gaudir dels següents serveis:

Aula creativa

Biblioteca

Amb servei de préstec de llibres, i materials multimèdia en llegua estrangera

Videoteca

Conferències i xerrades

Sala d'actes

Connexió a internet

Informació sobre estades a l'estranger

Sortides culturals i viatges a l'estranger

Assessorament sobre traduccions

Activitats culturals

Cafeteria


Centres Públics Delegats

Els Centres Públics Delegats són aules de l’Escola Oficial d'Idiomes de Lleida situades en les poblacions de Balaguer, Tremp Vielha i Les Borges Blanques

 


BalaguerTrempVielhaLes Borges Blanques

 
 

Som centre formador

Des del curs 2009 – 2010, L’EOI de Lleida és centre formador autoritzat pel Departament d’Educació de pràctiques pels alumnes d’estudis de Grau i de pràctiques de màster de formació de professorat d’ensenyament d’idiomes.

També som centre formador d’ensenyament post obligatori de cicles i de batxillerat.

Som centre de pràctiques de Màster de Formació de Professorat

Les pràctiques del màster de formació del professorat d’ensenyament d’idiomes generalment tenen una càrrega docent de 14 ECTS. Els 14 ECTS, unes 350 hores, es reparteixen en 200 hores d’estada al centre (pràctiques d'observació, pràctiques d'intervenció acompanyada, pràctiques d'intervenció autònoma, assistència a reunions de departament i reunions de nivell, entrevistes amb diferents òrgans de coordinació i direcció, ...etc) i 150 hores de preparació de sessions, materials, elaboració d’informes, document de síntesis del pràcticum,...etc.

El pla de pràctiques s’elabora a partir d’uns objectius formatius i de les propostes de la nostra escola a l’alumnat i al tutor/a universitària de pràctiques, seguint l’estructura, calendari i/o període(s) que proposi la universitat.

Som centre de pràctiques de Grau 

La durada de les pràctiques d’empresa/institució és generalment d’unes 180 hores al centre, i es porten a terme al departament de l’idioma corresponent, sota la supervisió d’un/a tutor/a. La durada de les pràctiques es establerta per la universitat i s’ajusta a l’horari i calendari del centre formador.

Durant el disseny del pla formatiu de les pràctiques, el/la tutor/a del centre i l’alumne/a en pràctiques acorden un horari setmanal de treball. Aquest horari setmanal pot variar segons necessitats de l’alumne o el/la tutor/a i de les activitats a portar a terme. El/la tutor/a també informa dels tipus de tasques a realitzar al departament i al centre.

Som centre de pràctiques d’ensenyament post obligatori (cicles i batxillerat)

Aquestes pràctiques i estades formatives no laborals les realitzen alumnat d’ensenyaments de Programes de Qualificació Professional Inicial, Formació Professional Inicial, Arts Pàstiques i Disseny i Batxillerat, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Podeu trobar més informació al vostre centre d’ensenyament o en aquest enllaç

Horari d'atenció al públic

Atenció al públic durant el mes de setembre (fins inici de classes): de 9,00 a 14,30h.

Atenció al públic durant el mes de juliol: de 9,00 a 14,30h.

Atenció al públic durant el curs escolar (setembre-juny): de 9,00 a 20,30h (els divendres: de 9,00 a 14,30h.)

Escola Oficial d'Idiomes
Corregidor Escofet, 53
25005 LLEIDA


Si voleu realitzar consultes per telèfon, fax o e-mail:
Tel. 973 22 43 21
correu-e: secretaria@eoilleida.cat

També podeu realitzar les gestions i presentar les instàncies des d'aquesta pàgina tenint en compte que en els casos que s'hagi de justificar documentalment, haureu de presentar-vos personalment a la secretaria de l'EOI o bé trametre'ls per correu ordinari.

On som?