Canvi d'horari


Si per algun motiu, no us va bé l'horari al que us heu matriculat sol·liciteu un canvi d'horari.

Cas que els alumnes necessitin canviar d’horari, hauran d’adreçar-se a secretaria i sol·licitar-ho mitjançant l’imprès que allí se’ls facilitarà. Alternativament, aquest imprès es pot descarregar aquí i portar-lo complimentat a l'escola o enviar-loa secretaria@eoilleida.cat. Aquest canvi es gestionarà sempre des de secretaria i quan el canvi sigui possible els alumnes seran informats presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Des de secretaria es faran els canvis necessaris i se n’informarà el professorat afectat.

Els alumnes podran demanar el canvi a 3 horaris diferents com a màxim.

Els canvis no es concediran dins d’una mateixa franja horària per un mateix idioma.

Si es demana un segon canvi desprès d’haver gaudit d’un primer, els alumnes hauran de documentar els motius d’aquesta segona sol·licitud.

Cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, el pare/mare/representant legal haurà d’omplir l’autorització que es troba al mateix imprès de canvi d’horari.