Justificació d'absències

Alumnes menors d'edat

L’assistència a classe és obligatòria.

Totes les absències dels alumnes menors d’edat han de ser justificades per escrit i signades pels seus pares/mares, tutors/tutores i/o representants legals, i lliurades als professors tal i com s’especifica al punt 12.3.1 de les Normes d’Organització i Funcionament de l’escola.

En el cas de faltes d’assistència dels alumnes menors d’edat, el seu pare/mare/representant legal haurà de justificar totes les absències i ho farà omplint i signant l’imprès que es facilita des del web o a consergeria.

Si un alumne menor d’edat preveu que faltarà a classe un període determinat per diverses causes justificables (intercanvis escolars, sortides, proves mèdiques ... etc), el seu pare/mare/representant legal ha d’avisar per escrit al professor/a abans d’efectuar la falta.

No es deixarà sortir a un alumne de l’escola sense la corresponent autorització.

Comunicar / justificar absències

Alumnat menor d'edat