Certificats

A l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida
 
 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula, en els seus articles 59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d’idiomes, i estableix, a l’article 3.6, que aquests ensenyaments tindran la consideració d’ensenyaments de règim especial. Així mateix determina, a l’article 59.1, que els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells:

  • Nivell bàsic A2, que s’organitza en dos cursos (A1 i A2).
  • Nivell intermedi B1, que s’organitza en un curs (excepte per rus que s’organitza en dos cursos  (B1.1 i B1.2).
  • Nivell intermedi B2, que s’organitza en dos cursos (B2.1 i B2.2).
  •  Nivell avançat C1, que s'organitza en un curs (anglès, català i francès, i cíclicament en alemany i italià) 
  • Nivell avançat C2 que s'organitza en dos cursos a anglès (C2.1 i C2.2) i en un curs a català.

  Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2  segons es defineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

  En aquesta guia informativa podeu llegir la descripció dels nivells .


  Certificat de nivell bàsic A2

  L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté la certificació acreditativa corresponent. La qualificació global d’aquest certificat és d’apte/apta. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat de nivell bàsic, ja sigui de manera presencial o bé a través de "Tràmits en línia"


  Certificat de nivell intermedi B1

  Per a l’obtenció del certificat de nivell B1 és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell B1 és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat, ja sigui de manera presencial o bé a través de "Tràmits en línia"


  Certificat de nivell intermedi B2

  Per a l’obtenció del certificat de nivell B2 és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell B2 l’expedeix el Departament d’Educació, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Certificat de nivell avançat C1

  Per a l’obtenció del certificat de nivell C1 (alemany, anglès , francès i italià)  és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell C1 l’expedeix el Departament d’Educació, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Certificat de nivell avançat C2

  Per a l'obtenció dels Certificats de nivell C2 de català i anglès és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Els certificats d'aquests nivells els expedeix el Departament d’Educació, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Més informació

  Les certificacions de nivell intermedi B1 i B2, i de nivell avançat C1 (anglès, francès, alemany i italià (si escau) poden obtenir-se en modalitat oficial presencial, semipresencial (només anglès) o lliure.

  Més informació sobre les certificacions d'EOI

  més informació