Preguntes freqüents


Accés als estudis


A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

Cal haver complert els 14 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula) per estudiar una llengua diferent a la cursada com a primera llengua estrangera a l'ESO.

A partir dels 16 anys (complerts l’any natural en què s’efectua la matrícula) es poden estudiar totes les llengües que s'ofereixen.


Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Si, només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés per a nous alumnes.

Assistència


És obligatori venir a classe?

Sí, l’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual i de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua. És especialment important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s’informa de tots els aspectes administratius i del sistema d’avaluació del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

Si un cop començat el curs, no puc continuar assistint a classe, què he de fer?

Cal que ho facis saber al professor al més aviat possible ja que podries tenir la possibilitat de demanar un canvi d’horari o tramitar una renúncia dins el període establert.

Certificats


Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.


Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma. Cal realitzar la inscripció a les proves lliures i fer el pagament corresponent.


A què equivalen els certificats EOI?

Comprova-ho aquí

Crèdits a la universitat


Els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos ordinaris, d’estiu i monogràfics de l’EOI. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Cursos d’estiu


Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs ordinari?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Repetició de curs


Quantes vegades puc repetir un curs?

Dins de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1), us podeu matricular com a alumne/a oficial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos regulats per al corresponent nivell de l’idioma. L'alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l'escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada. Què és una convocatòria addicional? En casos excepcionals i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti a través d'una instància quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Vacants i substitucions


En què consisteix la prova de capacitació per ocupar vacants a les escoles oficials d'idiomes?

Trobareu la descripció de les diferents parts de la prova de capacitació en aquest document

Preus


Hi ha descomptes per aturats i/o jubilats?

No. L’Escola Oficial d’Idiomes és un centre públic d’ensenyament i les seves taxes són fixades pel Departament d’Ensenyament.

Hi ha alguna reducció per algun concepte?

Sí, per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme, víctimes de violència de gènere, membres de famílies que perceben la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció, etc.

Consulteu les exempcions dels preus públics i les taxes en aquest enllaç


Què és l’aportació complementària voluntària?

El Consell Escolar de l’EOI de Lleida va aprovar que l’aportació complementària voluntària de l’alumnat sigui de 30€.

Aquesta aportació és la mateixa que es fa a totes les EOI de Catalunya i complementa l'assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic.

L’aportació complementària voluntària dóna dret a realitzar préstec de material de la biblioteca del centre, així com material divers que pugui entregar el professorat a l’aula, participació a premis, borses i/o activitats del centre.


Si sóc professor, com puc accedir als cursos gratuïts per a personal docent?

La informació i la inclusió a cursos d’idiomes per a professorat que programa el Departament d’Ensenyament s’ha de sol·licitar per l’XTEC o informar-se als Serveis Territorials d’Ensenyament.

L’EOI Lleida ofereix informació sobre cursos a l’estranger?

La nostra escola realitza a mitjans de febrer la Jornada Informativa de cursos i estades a l’estranger. Aquesta jornada està oberta a tot l’alumnat i a tota persona externa de l’escola interessada en l’esdeveniment. A la biblioteca del centre es pot disposar d’un gran ventall d’informació al respecte.