Preguntes freqüents


Accés als estudis


A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

Cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula). Per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, cal haver complert els 14 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula).

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Si, només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés per a nous alumnes.

Assistència


És obligatori venir a classe?

Sí, l’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament individual i de grup i per a una adequada avaluació de l’alumne. Els alumnes tenen el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua. És especialment important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s’informa de tots els aspectes administratius i del sistema d’avaluació del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

Si un cop començat el curs, no puc continuar assistint a classe, què he de fer?

Cal que ho facis saber al professor al més aviat possible ja que podries tenir la possibilitat de demanar un canvi d’horari o tramitar una renúncia dins el període establert.

Certificats


Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

Cal realitzar la inscripció a les proves lliures i fer el pagament corresponent.

Crèdits a la universitat


Els cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos ordinaris, d’estiu i monogràfics de l’EOI. Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Cursos d’estiu


Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs ordinari?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Repetició de curs


Quantes vegades puc repetir un curs?

Dins de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1), us podeu matricular com a alumne/a oficial un màxim de vegades equivalents al doble dels cursos regulats per al corresponent nivell de l’idioma. L'alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l'escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada. Què és una convocatòria addicional? En casos excepcionals i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti a través d'una instància quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent.

Vacants i substitucions


En què consisteix la prova de capacitació per ocupar vacants a les escoles oficials d'idiomes?

Trobareu la descripció de les diferents parts de la prova de capacitació en aquest document

Preus


Hi ha descomptes per aturats i/o jubilats?

No. L’Escola Oficial d’Idiomes és un centre públic d’ensenyament i les seves taxes són fixades pel Departament d’Ensenyament.

Hi ha alguna reducció per algun concepte?

Sí, per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme, víctimes de violència de gènere, membres de famílies que perceben la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció, etc.

Consulteu les exempcions dels preus públics i les taxes en aquest enllaç


Què és l’aportació complementària voluntària?

El Consell Escolar de l’EOI de Lleida va aprovar que l’aportació complementària voluntària de l’alumnat sigui de 30€.

Aquesta aportació és la mateixa que es fa a totes les EOI de Catalunya i complementa l'assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic.

L’aportació complementària voluntària dóna dret a realitzar préstec de material de la biblioteca del centre, així com material divers que pugui entregar el professorat a l’aula, participació a premis, borses i/o activitats del centre.


Si sóc professor, com puc accedir als cursos gratuïts per a personal docent?

La informació i la inclusió a cursos d’idiomes per a professorat que programa el Departament d’Ensenyament s’ha de sol·licitar per l’XTEC o informar-se als Serveis Territorials d’Ensenyament.

L’EOI Lleida ofereix informació sobre cursos a l’estranger?

La nostra escola realitza a mitjans de febrer la Jornada Informativa de cursos i estades a l’estranger. Aquesta jornada està oberta a tot l’alumnat i a tota persona externa de l’escola interessada en l’esdeveniment. A la biblioteca del centre es pot disposar d’un gran ventall d’informació al respecte.