Normes d'organització i funcionament de centre


S’apleguen en aquestes normes el conjunt d’acords i decisions d’organització i de
funcionament que s’adopten en aquest centre per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu (PEC) i en la programació anual.

Aquestes normes s’han ajustat als principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació i compromís de la comunitat educativa en el procés d’aprenentatge, i s’han orientat a garantir el dret a un ensenyament de qualitat a tots els alumnes, en l’aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de l’educació.

Descarregueu aquí
el document de les NOFC