Renúncia a la matrícula


Si no podeu continuar assistint a classe, podeu renunciar al curs.

La renúncia a la matrícula es farà mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la directora de l'EOI i comunicant-ho al/la professor/a. La sol·licitud s'haurà de lliurar a secretaria per fer-ne el registre o enviar al correu secretaria@eoilleida.cat.

Dates límits de presentació de sol.licituds:

  • Cursos extensius = 30 de novembre de 2022
  • Cursos intensius del primer quadrimestre = 31 d'octubre de 2022
  • Cursos intensius del segon quadrimestre = 28 de febrer de 2023

Dins d'aquest termini, el curs renunciat no es comptabilitzarà a efectes de repetició, és a dir, l’alumne manté el mateix nombre de convocatòries per fer un nivell. La renúncia al curs no dóna dret al retorn de l'import de la matrícula.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si l'alumne abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "No presentat" en la qualificació final.


  • Només es pot fer 1 renúncia per curs.
  • La renúncia al curs no suposa la devolució de l’import de la matrícula.
  • La persona que renuncia al curs perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat, però podrà continuar els seus estudis el curs següent formalitzant la matrícula dins del període d'alumnes oficials.
Sol·licitud renúncia

Només es retornarà la taxa de matrícula si aquesta es produeix abans de començar les classes. En aquest cas, la matrícula deixa de ser vàlida i, cas que es vulguin continuar els estudis el curs següent, caldrà demanar l'ingrés com a nou alumne.

Devolució de taxes