Les lectures de B2.1 s’anunciaran a classe

EOI Lleida