Canvi de nivell


La sol·licitud de canvi de nivell ha de tenir el vist-i-plau del professor/a del curs actual i de la Cap d’estudis.

Sol.licitar canvi de nivell