Preus i taxes


Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació. Enllaç

Preus públics ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s'actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació. Enllaç

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s'actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació. Enllaç

PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i C1 i C2

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral.

275€ + accés a plataforma i materials 30€= 305€

357,50€ +accés a plataforma i materials 39€= 396,50€

495€ +accés a plataforma i materials 54€= 549€

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral amb bonificació del 50% (excepte català).

137,50€ + accés a plataforma i materials 15€ = 152,50€

178,75€ + accés a plataforma i materials 19,50€ = 198,25€

247,50€ +accés a plataforma i materials 27€= 274,50€

Matrícula curs extensiu amb bonificació del 50% (català C1 C2).

137,50€ + accés a plataforma i materials 30€ = 167,50€

178,75€ + accés a plataforma i materials 39€ = 217,75€

247,50€ +accés a plataforma i materials 54€= 301,50€

Matrícula curs extensiu amb bonificació del 75% (català A1 A2).

68,75€ + accés a plataforma i materials 30€ = 98,75€

89,40€ + accés a plataforma i materials 39€ = 128,40€

123,75€ +accés a plataforma i materials 54€= 177,75€

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral amb exempció.

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

       

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 i intermedi B2 ( 3r, 4t i 5è)

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral.

288,90€ + accés a plataforma i materials 30€= 318,90€

3715,60€ +accés a plataforma i materials 39€= 414,60€

520,05€ +accés a plataforma i materials 54€= 574,05€

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral amb bonificació del 50%.

144,45€ + accés a plataforma i materials 15€ = 159,45€

187,80€ + accés a plataforma i materials 19,50€ = 207,30€

260,05€ +accés a plataforma i materials 27€= 287,05€

Matrícula curs extensiu o intensiu quadrimestral amb exempció.

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials a 0€= 0€

PREUS PÚBLICS pels cursos Flexibilitzats anuals
A1.a A1.b  A2.a i A2.b d'alemany i A2.b de francès

 

1a Matrícula

2a Matrícula

(repetició de curs)

3a Matrícula

(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs flexibilitzat

137,50€ +accés a plataforma i materials 15€= 152,50

178,75€ +accés a plataforma i materials 19,5€= 198,25€

247,50€ +accés a plataforma i materials 27€= 274,50€

Matrícula curs flexibilitzat amb bonificació del 50%.

68,75€ + accés a plataforma i materials 7,5€ = 76,25

89,40€ + accés a plataforma i materials 9,75€ = 99,15

123,75€ +accés a plataforma i materials 13,5€= 137,25€

Matrícula curs flexibilitzat amb exempció.

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0

TAXES pels cursos Flexibilitzats anuals
B1.b d'anglès

 

1a Matrícula

2a Matrícula

(repetició de curs)

3a Matrícula

(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs flexibilitzat.

144,45€ + aportació complementària 15€= 159,45

187,80€ +aportació complementària 19,50€= 207,30€

260,05€ +aportació complementària 27€= 287,05€

Matrícula curs flexibilitzat amb bonificació del 50%.

72,25€ + aportació complementària 7,5€ = 79,75

93,90€ + aportació complementària 9,75€ = 103,65€

130,05€ +aportació complementària 13,5€= 143,55€

Matrícula curs flexibilitzat amb exempció.

0€+aportació complementària 0€= 0

0€+aportació complementària 0€= 0

0€+aportació complementària 0€= 0

Accés a la plataforma i materials didàctics

El preu dels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes és de 30,00 euros per als cursos ordinaris i 15 euros per als flexibilitzats. Aquest preu està subjecte a les bonificacions i exempcions i també a les penalitzacions per repetició.

Aquests preus no inclouen els llibres de text i de lectura que es puguin utilitzar durant el curs.

 

Devolució de taxes

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d'octubre, pels cursos extensius i intensius del primer quadrimestre i fins el 15 de febrer pels cursos intensius del segon quadrimestre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol.licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

 

La renúncia a la matrícula amb devolució de taxes suposa l'anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne.

Ompliu aquest imprès i lliureu-lo a secretaria: Sol.licitud de devolució de taxes

Beques

 

Beques del Departament d'Educació

 

El Departament d'Educació ofereix informació de les diferents modalitats d'ajuts i beques.

Consulteu el web del Departament.

 Veure enllaç

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

Convocatòria de beques de caràcter general per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Veure enllaç