Inscripció

exàmens lliures

Convocatòria ordinària de juny 2018

Nivell Intermedi B1

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus

Nivell Avançat B2

Alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès i italià

Nivell C1

anglès, francès, alemany

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi , el Certificat de Nivell Avançat i el Certificat de nivell C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòria ordinària
 
 
  • Dates clau

Període d'inscripció

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 5 de març de 2018 fins al 9 de març de 2018, a les 23:59h

Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

Reclamacions

Qualificacions definitives

 
  • Proves

Prova oral nivell C1

Per a la tasca 1 de la prova oral és necessari portar emplenat aquest document resum de la vostra exposició/presentació:

alemany

anglès

francès

Prova oral (tots els nivells)

El dia de la prova escrita es lliura als candidats la convocatòria  amb el dia i hora per realitzar la prova oral.

Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, ho haureu de sol·licitar per escrit a capdestudis@eoilleida.cat, abans del 10 de maig de 2018. Rebreu la resposta a partir del dia 18 de maig de 2018.

Documentació que heu d'aportar.