Inscripció

exàmens lliures

Convocatòria ordinària de juny 2019

Nivell Intermedi B1

Idiomes de la convocatòria no disponibles

Nivell Intermedi B2

Idiomes de la convocatòria no disponibles

Nivell C1

Idiomes de la convocatòria no disponibles

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, el certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat (a partir d'ara certificat de nivell Intermedi B2) de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòria ordinària
 
 
  • Dates clau

Període d'inscripció

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 4 de març de 2019 fins al 8 de març de 2019, a les 23:59h

Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

21 de juny de 2019

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud.

Consulta de resultats

Podeu veure el vostre examen al departament corresponent.

S'informarà del dia oportunament

Reclamacions

Fins les 12 h del dia 27 de juny de 2019

 
  • Proves

Prova oral nivell C1

Per a la tasca 1 de la prova oral és necessari portar emplenat aquest document resum de la vostra exposició/presentació:

alemany

anglès

francès

Prova oral (tots els nivells)

El dia de la prova escrita es lliura als candidats la convocatòria  amb el dia i hora per realitzar la prova oral.

Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, ho haureu de sol·licitar per escrit a capdestudis@eoilleida.cat, abans del 10 de maig de 2019. Rebreu la resposta a partir del dia 16 de maig de 2019.

Documentació que heu d'aportar.