Preus i taxes


Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació. Enllaç

Preus públics ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s'actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació. Enllaç

ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l'Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s'actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació. Enllaç

PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i C1 i C2

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials.

275€ + aportació complementària 30€= 305€

357,50€ +aportació complementària 30€= 387,50€

495€ +aportació complementària 30€= 525€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.

137,50€ + aportació complementària 30€ = 167,50€

178,75€ + aportació complementària 30€ = 208,75€

247,50€ +aportació complementària 30€= 277,5€

Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del Departament d'Educació

0€+aportació complementària 30€= 30€

0€+aportació complementària 30€= 30€

0€+aportació complementària 30€= 30€

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 i intermedi B2 ( 3r, 4t i 5è)

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials.

286€ + aportació complementària 30€= 316€

371,80€ +aportació complementària 30€= 401,80€

514,80€ +aportació complementària 30€= 544,80€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.

143€ + aportació complementària 30€ = 173€

185,90€ + aportació complementària 30€ = 215,90€

257,40€ +aportació complementària 30€= 287,40€

Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del Departament d'Educació

0€+aportació complementària 30€= 30€

0€+aportació complementària 30€= 30€

0€+aportació complementària 30€= 30€

PREUS PÚBLICS pels cursos Flexibilitzats anuals
A1.a A1.b  A2.a i A2.b d'alemany i A2.b de francès

 

1a Matrícula

2a Matrícula

(repetició de curs)

3a Matrícula

(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials.

137,50€ + aportació complementària 15€= 152,50

178,75€ +aportació complementària 15€= 193,75€

247,50€ +aportació complementària 15€= 262,50€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.

68,75€ + aportació complementària 15€ = 83,75

89,40€ + aportació complementària 15€ = 104,40€

123,75€ +aportació complementària 15€= 153,75€

Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del Departament d'Educació

0€+aportació complementària 15€= 15€

0€+aportació complementària 15€= 15€

0€+aportació complementària 15€= 15€

TAXES pels cursos Flexibilitzats anuals
B1.b d'anglès

 

1a Matrícula

2a Matrícula

(repetició de curs)

3a Matrícula

(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula i serveis per a alumnes oficials.

143€ + aportació complementària 15€= 158

185,90€ +aportació complementària 15€= 200,90€

257,40€ +aportació complementària 15€= 272,40€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials amb reconeixement de família nombrosa de categoria general o família monoparental.

71,5€ + aportació complementària 15€ = 86,50

92,95€ + aportació complementària 15€ = 107,95€

128,70€ +aportació complementària 15€= 143,70€

Exempcions del pagament de matrícula en els casos que es detallen en la web del Departament d'Educació

0€+aportació complementària 15€= 15€

0€+aportació complementària 15€= 15€

0€+aportació complementària 15€= 15€

Accés a la plataforma i materials didàctics

El preu dels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes és de 30,00 euros.
 

Devolució de taxes

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s'assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 5 d'octubre, pels cursos extensius i intensius del primer quadrimestre i fins el 15 de febrer pels cursos intensius del segon quadrimestre.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat de nivell avançat, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.
  • No-prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol.licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

 

La renúncia a la matrícula amb devolució de taxes suposa l'anul.lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne.

Ompliu aquest imprès i lliureu-lo a secretaria: Sol.licitud de devolució de taxes

Beques

 

Beques del Departament d'Educació

 

El Departament d'Educació ofereix informació de les diferents modalitats d'ajuts i beques.

Consulteu el web del Departament.

 Veure enllaç

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

Convocatòria de beques de caràcter general per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Veure enllaç