Inscripció

exàmens lliures

Convocatòria ordinària de juny 2019

Nivell Intermedi B1

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià i rus

Nivell Intermedi B2

alemany, anglès, espanyol per a estrangers, francès, italià

Nivell C1

alemany, anglès i francès

La matrícula en modalitat lliure permet a l’alumne presentar-se a les proves per a l’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi B1, el certificat de Nivell Intermedi B2 i el Certificat de nivell avançat C1. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa, i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa. El nivell C1 és un curs d'actualització i d'especialització per al perfeccionament de competències en un idioma i està pensat per a les persones que posseeixen el Certificat de nivell avançat (a partir d'ara certificat de nivell Intermedi B2) de les Escoles Oficials d'Idiomes, nivell B2, o certificat equivalent.

Cada matrícula dóna dret a una única convocatòria d’examen. Durant el mateix any acadèmic no es pot estar matriculat en modalitat lliure i oficial d’un mateix idioma, encara que siguin nivells diferents.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o equivalent) i tenir com a mínim 15 anys anys o complir-los durant l'any d'inscripció a la prova.

Tota la informació

Convocatòria ordinària
 
 
  • Dates clau

Període d'inscripció

El període d'inscripció és a partir de les 9:00h del 4 de març de 2019 fins al 8 de març de 2019, a les 23:59h

Accés a la inscripció

Publicació dels resultats

21 de juny de 2019

Per fer la consulta cal introduir el número del document identificador (DNI, NIE o passaport) i el codi de la sol·licitud.

Consulta de resultats

Podeu veure el vostre examen al departament corresponent.

S'informarà del dia oportunament

Reclamacions

Fins les 12 h del dia 27 de juny de 2019

 
  • Proves

Prova oral nivell C1

Per a la tasca 1 de la prova oral és necessari portar emplenat aquest document resum de la vostra exposició/presentació:

alemany

anglès

francès

Prova oral (tots els nivells)

El dia de la prova escrita es lliura als candidats la convocatòria  amb el dia i hora per realitzar la prova oral.

Els candidats que per motius justificats necessiteu fer la prova oral el mateix dia que la prova escrita, ho haureu de sol·licitar per escrit a capdestudis@eoilleida.cat, abans del 10 de maig de 2019. Rebreu la resposta a partir del dia 16 de maig de 2019.

Documentació que heu d'aportar.