Informació general


 • Canvi d'horari

Si per algun motiu, no us va bé l'horari al que us heu matriculat sol·liciteu un canvi d'horari.

Cas que els alumnes necessitin canviar d’horari, hauran d’adreçar-se a secretaria i sol·licitar-ho mitjançant l’imprès que allí se’ls facilitarà. Alternativament, aquest imprès es pot descarregar aquí i portar-lo complimentat a l'escola o enviar-loa secretaria@eoilleida.cat. Aquest canvi es gestionarà sempre des de secretaria i quan el canvi sigui possible els alumnes seran informats presencialment, per telèfon o per correu electrònic. Des de secretaria es faran també els canvis necessaris i se n’informarà els professors afectats.

Els alumnes podran demanar el canvi a 3 horaris diferents com a màxim. Aquesta sol·licitud tindrà validesa fins el dia 18 d’octubre. A partir d’aquesta data, els alumnes que encara no hagin pogut realitzar el canvi hauran d’adreçar-se a secretaria de nou i renovar la seva sol·licitud si continuen necessitant el canvi.

Els canvis no es concediran dins d’una mateixa franja horària per un mateix idioma.

Si es demana un segon canvi desprès d’haver gaudit d’un primer, els alumnes hauran de documentar els motius d’aquesta segona sol·licitud.

Cas que la persona sol·licitant sigui menor d’edat, el pare/mare/representant legal haurà d’omplir l’autorització que es troba al mateix imprès de canvi d’horari.

 • Impresos

Documents per descarregar i lliurar a secretaria o al professor/a

Dret d'imatge, ús de dades personals i autorització de sortida del centre (professor/a)

Sol·licitud de canvi d'horari

Sol·licitud de trasllat d'expedient

Sol·licitud de devolució de taxes i preus públics

Justificació d'absències (professor/a

Menors d'edat

Sol·licitud de convocatòria addicional

 • Documentació

Documentació que cal aportar per a la preinscripció i la matriculació:

Preinscripció

DNI o passaport de la persona que s'ha de preinscriure.

Test de nivell

 • DNI o passaport de la persona preinscrita.
 • RESGUARD de la preinscripció.

Matriculació

Alumnes nous

Alumnes que no s’han matriculat mai a la EOI de Lleida o trasllats d’expedients d’altres EOI:

 • DNI o passaport.
 • Alumnes de 14 i 15 anys: certificat del centre on es cursa l’ESO que informi de la primera llengua estrangera que s’estudia o bé una fotocòpia compulsada del llibre d’escolaritat on consti la llengua estrangera que s’estudia.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Si és el vostre cas, fotocòpia de la documentació d'exempció o reducció de taxa de matricula.
 • Si és el vostre cas, trasllat d’expedient.

Podeu enviar la documentació a:
secretaria@eoilleida.cat

Matriculació

Antics alumnes

Alumnes oficials del curs vigent:

Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes. La data límit per a presentar la documentació es troba al resguard de matrícula que us heu imprès des de l'aplicatiu de matriculació.

Alumnes que han estudiat a EOI Lleida en cursos anteriors al vigent i que no són alumnes oficials actualment:

 • Resguard de preinscripció.
 • Si és el vostre cas, documentació acreditativa del dret a la reducció de taxes.

Alumnes dels CPD Les Borges Blanques, Balaguer, Tremp i Vielha

Heu de descarregar la documentació i enviar-la a secretaria@eoilleida.cat

Si s'escau, podeu descarregar la sol·licitud de trasllat d'expedient en aquest enllaç

Si oblideu algun document en el moment de la matrícula ens el podeu adjuntar a secretaria@eoilleida.cat

En aquesta adreça de correu electrònic, però, no es respondrà a cap altra consulta relacionada amb l'escola.

 • Renúncia a la matrícula

Si no podeu continuar assistint a classe, podeu renunciar al curs.

La renúncia a la matrícula es farà mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la directora de l'EOI i comunicant-ho al/la professor/a.

Dates límits de presentació de sol.licituds:

 • Cursos extensius = 30 novembre de 2021
 • Cursos intensius del primer quadrimestre = 30 d'octubre de 2021
 • Cursos intensius del segon quadrimestre = 1 de març de 2022

Dins d'aquest termini, el curs renunciat no es comptabilitzarà a efectes de repetició, és a dir, l’alumne manté el mateix nombre de convocatòries per fer un nivell. La renúncia al curs no dóna dret al retorn de l'import de la matrícula.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si l'alumne abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "No presentat" en la qualificació final.


 • Només es pot fer 1 renúncia per curs.
 • La renúncia al curs no suposa la devolució de l’import de la matrícula.
 • La persona que renuncia al curs perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat, però podrà continuar els seus estudis el curs següent formalitzant la matrícula dins del període d'alumnes oficials.
Sol·licitud renúncia

Només es retornarà la taxa de matrícula si aquesta es produeix abans de començar les classes. En aquest cas, la matrícula deixa de ser vàlida i, cas que es vulguin continuar els estudis el curs següent, caldrà demanar l'ingrés com a nou alumne.

Sol·licitud devolució de taxes
 • Trasllat d'expedient

Si  heu de  continuar els vostres estudis en una altra EOI, podeu sol·licitar el trasllat del vostre expedient de l’ EOI de Lleida  a l’ EOI de destinació.

El trasllat d’expedient no garanteix plaça a l’EOI de destinació. Consulteu el sistema d’ingrés de cada centre.

Podeu gestionar el vostre trasllat a la secretaria de l’EOI de Lleida o a la secretaria de destinació.

Descarregueu l'imprès de sol·licitud de trasllat i lliureu-lo complert a secretaria.

Consulteu la informació de les diferents EOI de Catalunya.

 • Trasllat de matrícula

Trasllat durant el curs

Si, durant el curs, heu de continuar els vostres estudis en una altra EOI, cal fer un trasllat de matrícula.

Si després de formalitzar la matrícula, es a dir durant el curs, heu de continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d'abril per als cursos extensius; el 30 de novembre per als cursos intensius del primer quadrimestre i flexibilitzats, i el 31 de març per als del segon quadrimestre.

La sol·licitud de trasllat de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "sol.licitud de trasllat d'expedient" que us lliuraran a la secretaria del centre o be us podeu descarregar aquí i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada al centre d'origen, en aquest cas l’EOI de Lleida. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà a la persona sol·licitant. Si no hi ha vacants en l'EOI de destí que desitgeu, us podeu apuntar a la seva llista d'espera on podreu indicar els grups i horaris desitjats.

En el cas dels cursos oficials flexibilitzats, el trasllat de matrícula viva només es podrà fer entre les escoles que participen en el pla experimental de cursos flexibilitzats.

Trasllat en període no lectiu (juliol)

Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 13 0 14 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 20 de juliol. La documentació que l'alumne ha d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne a l'escola d'origen (EOI Lleida).

Consulteu la informació de les diferents EOI de Catalunya en aquest enllaç.

Podeu obtenir més informació aquí.