Certificats

A l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida
 
 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula, en els seus articles 59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d’idiomes, i estableix, a l’article 3.6, que aquests ensenyaments tindran la consideració d’ensenyaments de règim especial. Així mateix determina, a l’article 59.1, que els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells:

  • Nivell bàsic, que s’organitza en dos cursos (primer i segon).
  • Nivell intermedi, que s’organitza en un curs (tercer) excepte per àrab que s’organitza en dos cursos  (tercer A i tercer B).
  • Nivell avançat, que s’organitza en dos cursos (quart i cinquè).
  • Només en anglès i francès: Nivell C1, que s'organitza en un curs.
  • Nivell C1 i C2 de català per a no catalanoparlants organitzats en un curs cadascun.

  Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A-2, B-1 i B-2, respectivament, del Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. El nivell C1 té com a referència el nivell C1 del MECR.


  Certificat de nivell bàsic A2

  L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté la certificació acreditativa corresponent. La qualificació global d’aquest certificat és d’apte/apta. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat de nivell bàsic, ja sigui de manera presencial o bé a través de "Tràmits en línia"


  Certificat de nivell intermedi B1

  Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell intermedi és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Caldrà sol·licitar a la secretaria de l’EOI l’expedició del certificat, ja sigui de manera presencial o bé a través de "Tràmits en línia"


  Certificat de nivell avançat B2

  Per a l’obtenció del certificat de nivell avançat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell avançat l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Certificat de nivell C1

  Per a l’obtenció del certificat de nivell C1 (alemany, anglès i francès) és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell C1 l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Certificat de nivell C2

  Per a l'obtenció dels Certificats de nivell C1 i C2 de català és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Els certificats d'aquests nivells els expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.


  Més informació

  Les certificacions de nivell intermedi, de nivell avançat i de C1 (anglès, alemany i francès) poden obtenir-se en modalitat oficial presencial, semipresencial (només anglès) o lliure.

  Més informació sobre les certificacions d'EOI

  més informació